Explore Persian Calligraphy, Iranian, and more!

Explore related topics

من مست می عشقم هشیار نخواهم شد، وز خواب خوش هستی بیدار نخواهم شد ‌* امروز چنان مستم از باده ی دوشینه ، تا روز قیامت هم هشیار نخواهم شد * تا هست ز نیک و بد در کیسه ی من نقدی ، در کوی جوانمردی عیّار نخواهم شد* آن رفت که می رفتم در صومعه هر باری ، جز بر در میخانه این بار نخواهم شد * از توبه و قرّابی بیزار شدم، لیکن ، از رندی و قلاّشی بیزار نخواهم شد * چون یار من او باشد بی یار نخواهم ماند، چون غمخورم او باشد غمخوار نخواهم شد * تا دلبرم او باشد دل بر دگری ننهم ، تا غمخورم او باشد غمخوار نخواهم…

من مست می عشقم هشیار نخواهم شد، وز خواب خوش هستی بیدار نخواهم شد ‌* امروز چنان مستم از باده ی دوشینه ، تا روز قیامت هم هشیار نخواهم شد * تا هست ز نیک و بد در کیسه ی من نقدی ، در کوی جوانمردی عیّار نخواهم شد* آن رفت که می رفتم در صومعه هر باری ، جز بر در میخانه این بار نخواهم شد * از توبه و قرّابی بیزار شدم، لیکن ، از رندی و قلاّشی بیزار نخواهم شد * چون یار من او باشد بی یار نخواهم ماند، چون غمخورم او باشد غمخوار نخواهم شد * تا دلبرم او باشد دل بر دگری ننهم ، تا غمخورم او باشد غمخوار نخواهم…

ای بسا ظلمی که بینی در کسان  خوی تو باشد در ایشان ای فلان

ای بسا ظلمی که بینی در کسان خوی تو باشد در ایشان ای فلان

سعدی ● خوشنویسی: هادی سلیمی ●

سعدی ● خوشنویسی: هادی سلیمی ●

Persian Calligraphy, Maps

Persian Calligraphy, Poems

Persian Calligraphy, Poems, Or

Pinterest
Search