Me haces cosquillitas

Me haces cosquillitas

باید بریم خیلی زود باید با اولین قطار پرواز کنیم باید وقتی با هواپیما از توی تونل رد شدیم هردومون جیغ بزنیم هیچی با خودت برندار همه چی اونجا هست یعنی اگه تو بیای واسه من همه چی اونجا هست متوجه منظورم که میشی؟ اگه تو بیای #کیوان_میرشاهی

باید بریم خیلی زود باید با اولین قطار پرواز کنیم باید وقتی با هواپیما از توی تونل رد شدیم هردومون جیغ بزنیم هیچی با خودت برندار همه چی اونجا هست یعنی اگه تو بیای واسه من همه چی اونجا هست متوجه منظورم که میشی؟ اگه تو بیای #کیوان_میرشاهی

He was freak, but his weirdness gave him freedom.

He was freak, but his weirdness gave him freedom.

Sometimes he'd challenge his self. Of how close he could get to the source of his death before his head filled with his own screams.

Sometimes he'd challenge his self. Of how close he could get to the source of his death before his head filled with his own screams.

5          http://redskinth.tumblr.com/

5 http://redskinth.tumblr.com/

"Oh, that this too, too sullied flesh would melt, / Thaw, and resolve itself into a few, / Or that the Everlasting had not fixed / His canon 'gainst self-slaughter! O God, God!" (I.II.129)

"Oh, that this too, too sullied flesh would melt, / Thaw, and resolve itself into a few, / Or that the Everlasting had not fixed / His canon 'gainst self-slaughter! O God, God!" (I.II.129)

Tenalach

Tenalach

TheJonMartin

TheJonMartin

Pinterest
Søk