kth x myg   "Kim Taehyung đã yêu Min Yoongi ở cái tuổi chưa đủ trưởng… #fanfiction # Fanfiction # amreading # books # wattpad Hoseok, Namjoon, Taehyung, Min Yoongi Bts, Min Suga, The Scene, Foto Jimin, Bts Aesthetic Pictures, Funny Pictures