Flere idéer fra Phil
As cities around the world struggle with solutions to the housing shortage that faces many communities, one urban building typology has been floated for deca...

As cities around the world struggle with solutions to the housing shortage that faces many communities, one urban building typology has been floated for deca...

Claredale Street Housing on Architizer

Claredale Street Housing on Architizer

residential and commercial building "R7"

residential and commercial building "R7"

Westkaai Towers 5 & 6 - Antwerp - Tony Fretton Architects

Westkaai Towers 5 & 6 - Antwerp - Tony Fretton Architects

*
Metselwerk zoals dit in combinatie met jaren 30 stijl woning.

Metselwerk zoals dit in combinatie met jaren 30 stijl woning.

Îòåëè Amano è Ibis ó Ãëàâíîãî âîêçàëà â Áåðëèíå. Ôîòîãðàôèÿ © Martin Tervoort

Îòåëè Amano è Ibis ó Ãëàâíîãî âîêçàëà â Áåðëèíå. Ôîòîãðàôèÿ © Martin Tervoort

Westkaai Towers 5 & 6 - Antwerp - Tony Fretton Architects

Westkaai Towers 5 & 6 - Antwerp - Tony Fretton Architects

Forbes Massie / 3D Visualisation Studio / London - Work - Jestico + Whiles / Tower Works

Forbes Massie / 3D Visualisation Studio / London - Work - Jestico + Whiles / Tower Works

Leaf Street housing, Manchester by Mecanoo                                                                                         More

Leaf Street housing, Manchester by Mecanoo More